Leveringsvoorwaarden Samen Orde Scheppen

 

Artikel 1: Algemeen 

 1. Degene die met Samen Orde Scheppen  een overeenkomst voor advies, coaching of organizing aangaat, wordt verder opdrachtgever genoemd. 
 2. Deze leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van elke overeenkomst die Samen Orde Scheppen  sluit met opdrachtgevers voor advies en coaching van Samen Orde Scheppen. 

 

 Artikel 2: Kwaliteit 

 1. Samen Orde Scheppen  verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar beste vermogen van Samen Orde Scheppen.

 

 Artikel 3: Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten 

 1. Offertes en aanbiedingen aan opdrachtgevers zijn geldig voor de duur van de in offertes en aanbiedingen opgenomen aanvaardingstermijn.
 2. Samen Orde Scheppen  kan niet aan haar offertes en aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 3. De in offertes, aanbiedingen en overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief BTW, reiskosten en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Na ontvangst van de ondertekende offerte of aanbieding stuurt Samen Orde Scheppen de opdrachtgever per omgaande een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. Deze bevestiging bevat in elk geval een beschrijving van het betreffende advies of coaching traject en de leveringsvoorwaarden van Samen Orde Scheppen.
 5. Binnen zeven dagen na verzending van genoemde bevestiging kunnen opdrachtgevers de overeenkomst kosteloos herroepen. Na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst definitief. 
 6. Door het ondertekenen van een offerte of aanbieding gaat de opdrachtgever akkoord met de toegezonden beschrijving van het advies of coachingstraject en de leveringsvoorwaarden. 

 

Artikel 4: Privacy 

 1. Samen Orde Scheppen verplicht zich om alle informatie van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden als coach en adviseur ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. 

 

Artikel 5: Annulering van afspraken

 1. Als de opdrachtgever een in het kader van het advies of coachingstraject gemaakte afspraak 24 uur of langer van te voren annuleert, brengt Samen Orde Scheppen  geen kosten in rekening.
 2. Als de opdrachtgever een in het kader van het advies of coachingstraject gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang annuleert of niet nakomt, is Samen Orde Scheppen  gerechtigd 100% van de kosten van genoemde afspraak in rekening te brengen.

 

 Artikel 6: Duur en beëindiging van opdrachten

 1. Een overeenkomst voor advies of coaching kan na onderling overleg tussen opdrachtgever en Samen Orde Scheppen  op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.
 2. Samen Orde Scheppen  heeft het recht de overeen- komst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. 
 3. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen zijnde, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeen- komst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
 4. Samen Orde Scheppen is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

 

 Artikel 7: Overmacht 1.

 Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voor advies en coaching Samen Orde Scheppen  onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterf- geval of ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren. 

 1. In geval van overmacht stelt Samen Orde Scheppen  in het werk om een vervangende coach te vinden.  Als het Samen Orde Scheppen  niet lukt om op het overeengekomen tijdstip en locatie een vervangende coach te vinden, geeft dit de opdrachtgever het recht om zijn of haar afname van het desbetreffende onderdeel van het advies of coachingstraject kosteloos te annuleren. 
 2. Bij annulering van genoemd onderdeel van het advies of coachingstraject op grond van dit artikel is Samen Orde Scheppen  niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de opdrachtgever. 

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

 1. Samen Orde Scheppen is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Samen Orde Scheppen. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes
 2. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Samen Orde Scheppen heeft gemeld.
 3. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Samen Orde Scheppen  of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Samen Orde Scheppen  afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.
 4. Elke aansprakelijkheid van Samen Orde Scheppen  voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

 Artikel 9: Auteursrecht

 1. Op alle gebruikte documentatie van Samen Orde Scheppen  geldt het auteursrecht van  C.A. Schermers  van  Samen Orde Scheppen  te Schoonhoven. Opdrachtgevers mogen de gebruikte documentatie uitsluitend vermenigvuldigen voor eigen gebruik en onder duidelijke vermelding van de bron.

 

Artikel 10: Betaling 

 1. Opdrachtgevers dienen facturen te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum. 
 2. Opdrachtgevers dienen het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer  NL 46 RABO 0337 160 484  t.n.v. C.A. Schermers  te Schoonhoven.
 3. Als de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 4. Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Samen Orde Scheppen  echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. 

 

Artikel 11: Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Samen Orde Scheppen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Samen Orde Scheppen  in staat is adequaat te reageren. 
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Samen Orde Scheppen  de werkzaamheden alsnog zoals overeengekomen verrichten, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Samen Orde Scheppen  slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.
 4. Samen Orde Scheppen  is niet gehouden tot vergoeding van schade aan de opdrachtgever of derden, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. 
 5. Samen Orde Scheppen  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat  Samen Orde Scheppen  is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Samen Orde Scheppen  kenbaar behoorde te zijn.
 6. Samen Orde Scheppen  erkent geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte, gevolg- of bedrijfsschade, gemiste besparingen en winst of omzetderving. 
 7. Indien Samen Orde Scheppen , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan is die vergoeding gemaximeerd tot het bedrag van de factuur m.b.t. de diensten waardoor de schade is veroorzaakt. 
 8. De opdrachtgever vrijwaart  Samen Orde Scheppen  van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van een met Samen Orde Scheppen  gesloten overeenkomst tegen Samen Orde Scheppen  doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat die schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.
 9. Een grond die aanleiding kan zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Samen Orde Scheppen  schriftelijk te zijn gemeld, bij gebreken waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. 
 10. Het Nederlandse recht is van toepassing. Als de klachtenprocedure niet leidt tot een bevredigende oplossing, is de rechter in het gebied van Samen Orde Scheppen  of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter. 

 

Samen Orde Scheppen Leveringsvoorwaarden  2021